PMKT

Psychomotorische Kindertherapie

Psychomotorische Kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel om de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

PMKT is een ervaringsgerichte therapie waarbij bewegen, spel, creativiteit en muziek centraal staan. Door middel van spelen en bewegen onderzoekt de psychomotorisch kindertherapeut het gedrag van het kind en op welke manier de ontwikkeling verstoord wordt. De therapeut bekijkt daarbij de sensorische, motorische, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind en stemt bij al deze gedragsaspecten af op het ontwikkelingsniveau van het kind op dat moment.

waarom PMKT?

PMKT sluit aan bij datgene wat bij het kind van nature aanwezig is;

– beweging;

– muzikaliteit;

– creativiteit;

– en spel

Uitgangspunt is het geloof in de innerlijke groeikracht van het kind en de acceptatie van de eigenheid van het kind. De therapie sluit aan bij de voorkeur en sterke kanten van het kind. Al bewegend en spelend wordt het kind in staat gesteld te uiten wat het niet in woorden kan uitdrukken en tevens kan het kind oefenen met nieuw gedrag.

De psychomotorisch kindertherapeut heeft in de zaal de keuze uit diverse materialen en middelen. In een veilige omgeving krijgt het kind de kans om oude patronen te vervangen door nieuwe ervaringen, waardoor de ontwikkeling weer op gang komt.

Binnen de therapie zal gewerkt worden aan het verlagen van het stressniveau

en het opbouwen van voldoende basisveiligheid,

gericht op het ontwikkelen van een voldoende zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Tevens wordt er gewerkt aan het opbouwen van lichaamsbesef en versterking van de emotieregulatie.

werkwijze PMKT

Na een (gratis) oriënterend gesprek om u nader te informeren over psychomotorische kindertherapie en om kennis te maken met de therapeut, volgt een intake bij aanmelding. Vervolgens wordt een gesprek ingepland met de ouder(s)/verzorger(s) om uitgebreid in te gaan op de ontwikkeling en problematieken van het kind. Dit anamnesegesprek maakt onderdeel uit van de onderzoeksfase van de therapeut. Tevens wordt het gedrag van het kind in drie à vier sessies in kaart gebracht. De mogelijkheid bestaat om ook observaties in te plannen op school en/of thuis. Vervolgens analyseert de therapeut alle gegevens en presenteert deze in een rapportage en behandeladvies.

PMKT is een individuele therapie en de periode van behandelen is sterk afhankelijk van de hulpvraag.

– PMKT is maatwerk

Het psychomotorisch onderzoeksrapport wordt met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) van het kind besluiten het advies te volgen, wordt een behandelplan opgesteld, dat richting geeft aan de sessies.

Regelmatig vindt tussentijds overleg plaats met de ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen die de therapeut bij het kind ziet. Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat de omgeving kan inspelen op de nieuwe reactiepatronen die het kind laat zien, zodat er transfer naar de leefomgeving van het kind komt. Ook anderen die het kind begeleiden, kunnen worden betrokken bij het proces.

wekelijks wordt één uur therapie gegeven.

– niet tijdens schoolvakanties

voor wie is PMKT?

Kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar kunnen bij de psychomotorisch kindertherapeut terecht. Wanneer een kind is vastgelopen in diens ontwikkeling, kan zich dat uiten in één of meer van de volgende gedragskenmerken:

contra-indicaties:

PMKT binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd wanneer er duidelijk sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht en doorverwezen.